مزایده عمومی 122

مزایده عمومی - یک مرحله ای
وضعیت: برگزار شد

پیش فروش 61 واحد مسکونی در برج های شماره 1، 4 و 5 پروژه مسکونی رویای کیش واقع در جزیره زیبای کیش

 • کد فراخوان: 122/م/ع/1401
 • قیمت اسناد(ریال): 2000000
 • نوع انتشار: معاملات عمده
 • تاریخ درج آگهی: 1401/4/7
 • نام روزنامه منتشر کننده: اخبار کیش
 • تاریخ شروع فروش اسناد: 1401/4/7
 • تاریخ پایان فروش اسناد: 1401/4/14
 • مهلت ارسال پیشنهاد: 1401/4/20
 • تاریخ بازگشایی پاکات: 1401/4/21
محل دریافت اسناد:

o دفتر مرکزی: جزیره کیش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع پارس- بلوک 1 – دبیرخانه شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش- تلفن 20- 44425018-076 o دفتر تهران: بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک)- نبش خیابان کیش- ساختمان منطقه آزاد کیش- شماره 45 - طبقه اول تلفن: 88880260- 88771903 -28429-021 o سایت شرکت سرمایه گذاری وتوسعه کیش idc.kish.ir (مناقصه ها و مزایده ها)( idctender.kish.ir) (صرفاً فروش)

جهت خرید اسناد از مرورگر فایرفاکس اقدام نمائید.

جهت مشاهده پلان برج های رویای کیش اینجا کلیک نمائید.

شرح فراخوان:

((آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای))

 شماره 122/م/ع/1401

 •  مزایده گزار : شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش
 • موضوع مزایده : پیش فروش 61 واحد مسکونی در برج های شماره 1، 4 و 5 پروژه مسکونی رویای کیش واقع در جزیره زیبای کیش
 • مبلغ برآورد اولیه و تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مطابق جداول به شرح ذیل:

جدول شماره 1: برج شماره 1 پروژه مسکونی رویای کیش

ردیف

طبقه

شماره

 واحد

مساحت

 مفید

( مترمربع)

مساحت

بالکن

( مترمربع )

کل مساحت

قابل محاسبه

قیمت

مترمربع

قیمت کل

مبلغ سپرده

شرکت در مزایده

1

2

2

53.86

7.64

59.21

1,027,330,050

60,826,157,619

3,043,000,000

2

4

141.00

5.48

144.84

1,047,786,140

151,757,153,385

6,037,000,000

3

5

105.65

5.53

109.52

1,058,230,746

115,898,489,518

5,320,000,000

4

6

85.16

6.36

89.61

1,037,650,466

92,985,933,523

4,651,000,000

5

7

84.67

7.56

89.96

1,038,181,911

93,396,921,074

4,672,000,000

6

8

84.16

6.30

88.57

1,078,859,724

95,554,605,720

4,780,000,000

7

4

3

82.98

6.22

87.33

1,069,422,230

93,396,921,074

4,672,000,000

8

4

141.00

5.48

144.84

1,090,350,235

157,921,966,657

6,160,000,000

9

5

105.65

5.53

109.52

1,101,385,546

120,624,846,360

5,414,000,000

10

6

85.16

6.36

89.61

1,080,073,744

96,787,568,374

4,841,000,000

11

7

84.67

7.56

89.96

1,079,298,026

97,095,809,038

4,857,000,000

12

6

6

85.16

6.36

89.61

1,123,643,598

100,691,950,113

5,016,000,000

13

8

1

143.37

27.35

162.52

1,215,146,408

197,479,518,487

6,952,000,000

14

2

53.86

7.64

59.21

1,157,481,661

68,532,174,210

3,429,000,000

15

3

82.98

6.22

87.33

1,157,658,388

101,102,937,665

5,024,000,000

16

4

141.00

5.48

144.84

1,180,444,236

170,970,821,417

6,421,000,000

17

5

105.65

5.53

109.52

1,191,447,737

130,488,547,596

5,612,000,000

18

6

85.16

6.36

89.61

1,168,360,027

104,699,078,740

5,096,000,000

19

7

84.67

7.56

89.96

1,168,382,943

105,110,066,292

5,104,000,000

20

8

84.16

6.30

88.57

1,214,587,237

107,575,991,601

5,154,000,000

21

10

1

143.37

27.35

162.52

1,263,828,132

205,391,028,853

7,110,000,000

22

2

53.86

7.64

59.21

1,204,336,241

71,306,340,182

3,567,000,000

23

3

82.98

6.22

87.33

1,204,717,672

105,212,813,180

5,106,000,000

24

4

141.00

5.48

144.84

1,227,974,143

177,854,862,904

6,559,000,000

25

5

105.65

5.53

109.52

1,240,231,424

135,831,385,765

5,719,000,000

26

6

85.16

6.36

89.61

1,216,516,181

109,014,448,031

5,182,000,000

27

7

84.67

7.56

89.96

1,216,351,744

109,425,435,582

5,191,000,000

28

8

84.16

6.30

88.57

1,264,469,999

111,994,107,779

5,242,000,000

29

12

1

143.37

27.35

162.52

1,289,749,569

209,603,651,256

7,194,000,000

30

2

53.86

7.64

59.21

1,228,631,209

72,744,796,612

3,639,000,000

31

3

82.98

6.22

87.33

1,228,247,314

107,267,750,937

5,147,000,000

32

4

141.00

5.48

144.84

1,252,803,198

181,451,003,980

6,631,000,000

33

5

105.65

5.53

109.52

1,265,561,415

138,605,551,738

5,774,000,000

34

6

85.16

6.36

89.61

1,240,594,258

111,172,132,676

5,225,000,000

35

7

84.67

7.56

89.96

1,240,336,144

111,583,120,228

5,234,000,000

36

8

84.16

6.30

88.57

1,289,991,411

114,254,539,312

5,287,000,000

37

14

1

143.37

27.35

162.52

1,341,592,444

218,028,896,062

7,363,000,000

38

2

53.86

7.64

59.21

1,278,956,498

75,724,456,361

3,788,000,000

39

3

82.98

6.22

87.33

1,277,659,562

111,583,120,228

5,234,000,000

40

4

141.00

5.48

144.84

1,303,170,710

188,746,033,018

6,777,000,000

41

5

105.65

5.53

109.52

1,316,221,398

144,153,883,683

5,885,000,000

42

6

85.16

6.36

89.61

1,291,043,563

115,692,995,742

5,316,000,000

43

7

84.67

7.56

89.96

1,290,589,174

116,103,983,294

5,324,000,000

44

8

84.16

6.30

88.57

1,342,194,301

118,878,149,266

5,380,000,000

45

16

1

143.37

27.35

162.52

1,395,964,240

226,865,128,418

7,539,000,000

46

2

53.86

7.64

59.21

1,329,281,788

78,704,116,109

3,937,000,000

47

3

82.98

6.22

87.33

1,329,424,775

116,103,983,294

5,324,000,000

48

4

141.00

5.48

144.84

1,356,375,829

196,452,049,609

6,931,000,000

49

5

105.65

5.53

109.52

1,369,695,824

150,010,456,291

6,002,000,000

50

6

85.16

6.36

89.61

1,342,639,442

120,316,605,697

5,408,000,000

51

7

84.67

7.56

89.96

1,343,126,433

120,830,340,136

5,419,000,000

52

8

84.16

6.30

88.57

1,396,717,320

123,707,252,996

5,476,000,000

 

جدول شماره 2: برج شماره 4 پروژه مسکونی رویای کیش

ردیف

طبقه

شماره

 واحد

مساحت

 مفید

( مترمربع)

مساحت

بالکن

( مترمربع )

کل مساحت

قابل محاسبه

قیمت

مترمربع

قیمت کل

مبلغ سپرده

شرکت در مزایده

1

1

1

142.08

28.64

162.13

1,036,163,782

167,991,161,669

6,362,000,000

2

2

80.75

0

80.75

987,388,049

79,731,584,988

3,989,000,000

3

4

99.69

0

99.69

1,006,958,666

100,383,709,450

5,010,000,000

4

5

97.96

0

97.96

1,016,350,902

99,561,734,347

4,980,000,000

5

7

82.10

0

82.10

996,181,763

81,786,522,745

4,091,000,000

6

8

84.16

6.30

88.57

1,035,937,348

91,752,970,868

4,590,000,000

7

3

1

142.12

28.60

162.14

1,026,581,709

166,449,958,350

6,331,000,000

8

5

5

107.87

5.65

111.83

1,088,800,019

121,755,062,127

5,437,000,000

 

جدول شماره 3: برج شماره 5 پروژه مسکونی رویای کیش

ردیف

طبقه

شماره

 واحد

مساحت

 مفید

( مترمربع)

مساحت

بالکن

( مترمربع )

کل مساحت

قابل محاسبه

قیمت

مترمربع

قیمت کل

مبلغ سپرده

شرکت در مزایده

1

1

4

99.69

0

99.69

996.652.027

99.356.240.571

4,970,000,000

 
 • تاریخ فروش اسناد مزایده : از تاریخ درج آگهی در سایت شرکت (idctender.kish.ir) تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1401/04/14 (حتی ایام تعطیل و جمعه ها)
 • آخرین مهلت زمان تحویل اسناد مزایده : از تاریخ درج آگهی فروش اسناد تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1401/04/20
 • محل های فروش اسناد مزایده و تحویل پاکات:
  • دفتر مرکزی: جزیره کیش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع پارس- بلوک 1 – دبیرخانه شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش- تلفن 20- 44425018-076
  • دفتر تهران: بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک)- نبش خیابان کیش- ساختمان منطقه آزاد کیش- شماره 45 -  طبقه اول  تلفن: 88880260- 88771903 -28429-021
  • سایت شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش idc.kish.ir (مناقصه ها و مزایده ها)( idctender.kish.ir) (صرفاً فروش)
 • مبلغ فروش اسناد مزایده: 4.000.000 ریال وجه نقد که می بایست به حساب شماره 1-7199999-10 به شماره شبا IR400700001000227199999001 نزد بانک رسالت به نام شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش واریز گردد . مبلغ خرید اسناد در سایت شرکت  2.000.000 ریال می باشد.
 • نوع سپرده شرکت در مزایده که می بایست به یکی از سه روش ذیل ارائه شود :
  • واریز نقدی به شماره حساب مندرج در آگهی و ارائه فیش بانکی مربوطه
  • ارائه ضمانتنامه بانکی بدون هرگونه قید و شرط به نام مزایده گزار مطابق ضوابط مندرج در اسناد مزایده
  • چک بانکی تضمینی در وجه شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش
 • شرایط موضوع مزایده:
 • پروژه مسکونی رویای کیش
 • پرداخت مبالغ پیشنهادی بصورت 50 درصد نقد، 40 درصد طی اقساط  8 ماهه، 5 درصد زمان تحویل و 5 درصد زمان انتقال سند مالکیت.
 • واحدهای واقع در پروژه رویای کیش بدون کابینت، تجهیزات، اسپلیت و متعلقات بوده و در صورت نصب هزینه های مربوطه برعهده خریداران می باشد و همچنین هزینه اجرای فضای سبز محوطه مطابق هزینه های اعلامی شرکت سازنده از خریداران اخذ می گردد.
 • به کلیه واحدهای موضوع مزایده یک پارکینگ اختصاص می یابد.
 • برنده مزایده می بایست مبلغ پیش پرداخت را صرفاً بصورت واریز نقدی در وجه شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش پرداخت نماید.
 • سایر شرایط:
 • هزینه درج هر نوبت آگهی وکارشناسی به نسبت مساحت هر واحد به عهده برنده مزایده می‌باشد.
 • در صورت درخواست بیش از یک واحد، لازم است به ازاء هر واحد بصورت مجزا اسناد مزایده خریداری گردد. لذا بدیهی است هر پیشنهاد برای هر یک از ردیف های موضوع مزایده می بایست در پاکات خریداری شده بصورت مجزا تکمیل و ارائه گردد.
 • شرکت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مزایده آزاد است.
 • به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • حداقل تعداد پیشنهاددهندگان در مرحله بازگشایی پاکات "الف و ب" سه  پیشنهاد و پاکت "ج" دو پیشنهاد می باشد و پاکات مذکور، در ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/04/21 درجلسه کمیسیون معاملات در مرکز همایش های بین المللی کیش بازگشایی خواهند شد. حضور متقاضیان یا نماینده تام الاختیار پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی در صورت ارائه معرفی­نامه معتبر، مجاز می­­باشد.
 • مزایده گزار در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مخیر خواهد بود و ارائه اسناد مزایده هیچگونه حقی برای پیشنهاددهندگان ایجاد نخواهد کرد.
 • سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده درج گردیده است.
 • جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 44425012-076 دبیرخانه کمیسیون معاملات تماس یا به سایت idc.kish.ir مراجعه فرمایید. 

درباره ما

شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش، بعنوان یکی از شرکت های تابعه سازمان منطقه آزاد کیش، به منظور رشد و توسعه اقتصادی این جزیره زیبا از طریق ترویج و تسهیل سرمایه گذاری، ارائه خدمات کسب و کار مؤثر به فعالین اقتصادی و حمایت از حقوق ذینفعان ایجاد گردیده است**

تماس با ما

دفتر مرکزی:جزیره کیش-میدان خلیج فارس بلوار ایران–مجتمع اداری پارس-بلوک 1 الی 3

تلفن: 20-44425018- 076
فکس : 44423480-076