تجدید مزایده پیش فروش واحد مسکونی دامون ساحلی دو 116-2

مزایده عمومی - یک مرحله ای
وضعیت: برگزار شد

تجدید مزایده شماره 116/م/ع/2/99- پیش فروش واحد مسکونی دامون ساحلی 2

 • کد فراخوان: 116/م/ع/2/99
 • قیمت اسناد(ریال): 2000000
 • نوع انتشار: معاملات عمده
 • تاریخ درج آگهی: 1399/10/13
 • نام روزنامه منتشر کننده: دنیای اقتصاد- اقتصاد کیش - بشارت - ایران
 • تاریخ شروع فروش اسناد: 1399/10/13
 • تاریخ پایان فروش اسناد: 1399/10/21
 • مهلت ارسال پیشنهاد: 1399/10/23
 • تاریخ بازگشایی پاکات: 1399/10/24
محل دریافت اسناد:

- دفتر مرکزی: جزیره کیش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع پارس- بلوک 1 – دبیرخانه شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش- تلفن 20- 44425018-076 - دفتر تهران: بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک)- نبش خیابان کیش- ساختمان منطقه آزاد کیش- شماره 45 - طبقه اول تلفن: 88880260- 88771903 -28429-021 - سایت شرکت سرمایه گذاری وتوسعه کیش/ بخش مناقصات و مزایده ها / idctender.kish.ir (صرفاً فروش)

شرح فراخوان:

(( آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای))

 شماره 116/م/ع/99/2

 • مزایده گزار : شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش
 • موضوع مزایده : پیش فروش 76 واحد مسکونی در پروژه مسکونی دامون ساحلی دو واقع در جزیره زیبای کیش
 • مبلغ برآورد اولیه و تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مطابق جداول به شرح ذیل:

 

76 واحد مسکونی در پروژه مسکونی دامون ساحلی دو واقع در جزیره زیبای کیش

برج دامون ساحلی 2 کیش

 طبقه 

شماره
 واحد

مساحت مفید
 (مترمربع)

مساحت بالکن
(مترمربع)

کل مساحت
قابل محاسبه

 قیمت هر متر مربع
ریال

 قیمت کل
ریال

 مبلغ سپرده شرکت در مزایده

1

A011

92.03

13.38

101.396

    310,661,000

        31,499,782,756

                        1,575,000,000

A012

116.98

15.82

128.054

    313,050,700

        40,087,394,338

                         2,005,000,000

A013

155.98

18.54

168.958

    331,752,700

        56,052,272,687

                       2,803,000,000

B012

82.25

12.25

90.825

    328,739,600

        29,857,774,170

                         1,493,000,000

B013

87.26

12.98

96.346

    327,908,400

        31,592,662,706

                         1,580,000,000

B014

65.28

6.39

69.753

    305,673,800

        21,321,664,571

                         1,067,000,000

2

A022

116.98

15.82

128.054

    320,219,800

        41,005,426,269

                         2,051,000,000

A023

155.98

18.54

168.958

    338,817,900

        57,245,994,748

                      2,863,000,000

B021

65.28

6.39

69.753

    313,050,700

        21,836,225,477

                          1,092,000,000

B022

82.25

12.25

90.825

    336,116,500

        30,527,781,113

                        1,527,000,000

B023

87.26

12.98

96.346

    335,181,400

        32,293,387,164

                         1,615,000,000

C021

65.28

6.39

69.753

    313,050,700

        21,836,225,477

                          1,092,000,000

C022

82.25

12.25

90.825

    336,116,500

        30,527,781,113

                        1,527,000,000

C023

87.26

12.98

96.346

    335,181,400

        32,293,387,164

                         1,615,000,000

C024

65.28

6.39

69.753

    313,050,700

        21,836,225,477

                          1,092,000,000

D021

92.03

13.38

101.396

    317,934,000

        32,237,235,864

                         1,612,000,000

D022

116.98

15.82

128.054

    320,219,800

        41,005,426,269

                         2,051,000,000

D023

155.98

18.54

168.958

    338,817,900

        57,245,994,748

                      2,863,000,000

5

A051

92.03

13.38

101.396

    339,753,000

        34,449,595,188

                       1,723,000,000

A053

155.98

18.54

168.958

    359,909,600

        60,809,606,197

                          3,041,000,000

B053

87.26

12.98

96.346

    357,000,400

        34,395,560,538

                         1,720,000,000

B054

65.28

6.39

69.753

    335,181,400

        23,379,908,194

                          1,169,000,000

C051

65.28

6.39

69.753

    335,181,400

        23,379,908,194

                          1,169,000,000

C052

82.25

12.25

90.825

    358,039,400

        32,518,928,505

                        1,626,000,000

C053

87.26

12.98

96.346

    357,000,400

        34,395,560,538

                         1,720,000,000

C054

65.28

6.39

69.753

    335,181,400

        23,379,908,194

                          1,169,000,000

D051

92.03

13.38

101.396

    339,753,000

        34,449,595,188

                       1,723,000,000

D053

155.98

18.54

168.958

    359,909,600

        60,809,606,197

                          3,041,000,000

8

A081

92.03

13.38

101.396

    361,572,000

        36,661,954,512

                        1,834,000,000

A083

155.98

18.54

168.958

    381,001,300

        64,373,217,645

                        3,219,000,000

B081

65.28

6.39

69.753

    357,312,100

        24,923,590,911

                        1,247,000,000

B083

87.26

12.98

96.346

    378,923,300

        36,507,744,262

                        1,826,000,000

B084

65.28

6.39

69.753

    357,312,100

        24,923,590,911

                        1,247,000,000

C081

65.28

6.39

69.753

    357,312,100

        24,923,590,911

                        1,247,000,000

C082

82.25

12.25

90.825

    379,962,300

        34,510,075,898

                        1,726,000,000

C084

65.28

6.39

69.753

    357,312,100

        24,923,590,911

                        1,247,000,000

D081

92.03

13.38

101.396

    361,572,000

        36,661,954,512

                        1,834,000,000

D083

155.98

18.54

168.958

    381,001,300

        64,373,217,645

                        3,219,000,000

11

A111

92.03

13.38

101.396

    382,352,000

        38,768,963,392

                        1,939,000,000

A112

116.98

15.82

128.054

    383,702,700

        49,134,665,546

                       2,457,000,000

A113

155.98

18.54

168.958

    401,054,000

        67,761,281,732

                      3,389,000,000

B111

65.28

6.39

69.753

    378,403,800

        26,394,800,261

                         1,320,000,000

B114

65.28

6.39

69.753

    378,403,800

        26,394,800,261

                         1,320,000,000

C111

65.28

6.39

69.753

    378,403,800

        26,394,800,261

                         1,320,000,000

C114

65.28

6.39

69.753

    378,403,800

        26,394,800,261

                         1,320,000,000

D111

92.03

13.38

101.396

    382,352,000

        38,768,963,392

                        1,939,000,000

D113

155.98

18.54

168.958

    401,054,000

        67,761,281,732

                      3,389,000,000

14

A141

92.03

13.38

101.396

    401,054,000

        40,665,271,384

                        2,034,000,000

B143

87.26

12.98

96.346

    418,405,300

        40,311,677,034

                         2,016,000,000

B144

65.28

6.39

69.753

    397,417,500

        27,721,062,878

                       1,387,000,000

C144

65.28

6.39

69.753

    397,417,500

        27,721,062,878

                       1,387,000,000

D141

92.03

13.38

101.396

    401,054,000

        40,665,271,384

                        2,034,000,000

17

A171

92.03

13.38

101.396

    417,678,000

        42,350,878,488

                         2,118,000,000

A173

155.98

18.54

168.958

    435,133,200

        73,519,235,206

                      3,676,000,000

B171

65.28

6.39

69.753

    414,249,300

        28,895,131,423

                         1,445,000,000

B172

82.25

12.25

90.825

    436,276,100

        39,624,776,783

                        1,982,000,000

B173

87.26

12.98

96.346

    435,133,200

        41,923,343,287

                        2,097,000,000

B174

65.28

6.39

69.753

    414,249,300

        28,895,131,423

                         1,445,000,000

C171

65.28

6.39

69.753

    414,249,300

        28,895,131,423

                         1,445,000,000

C172

82.25

12.25

90.825

    436,276,100

        39,624,776,783

                        1,982,000,000

C173

87.26

12.98

96.346

    435,133,200

        41,923,343,287

                        2,097,000,000

C174

65.28

6.39

69.753

    414,249,300

        28,895,131,423

                         1,445,000,000

D173

155.98

18.54

168.958

    435,133,200

        73,519,235,206

                      3,676,000,000

20

A201

92.03

13.38

101.396

    428,068,000

        43,404,382,928

                         2,171,000,000

A202

116.98

15.82

128.054

    428,795,300

        54,908,953,346

                       2,746,000,000

B201

65.28

6.39

69.753

    424,847,100

        29,634,359,766

                        1,482,000,000

B202

89.45

12.02

97.864

    445,211,500

        43,570,178,236

                        2,179,000,000

B203

87.26

14.21

97.207

    445,315,400

        43,287,774,088

                        2,165,000,000

B204

65.28

6.39

69.753

    424,847,100

        29,634,359,766

                        1,482,000,000

C201

65.28

6.39

69.753

    424,847,100

        29,634,359,766

                        1,482,000,000

C202

89.45

12.02

97.864

    445,211,500

        43,570,178,236

                        2,179,000,000

C203

87.26

14.21

97.207

    445,315,400

        43,287,774,088

                        2,165,000,000

C204

65.28

6.39

69.753

    424,847,100

        29,634,359,766

                        1,482,000,000

D201

92.03

13.38

101.396

    428,068,000

        43,404,382,928

                         2,171,000,000

D202

116.98

15.82

128.054

    428,795,300

        54,908,953,346

                       2,746,000,000

D203

155.98

18.46

168.902

    445,211,500

        75,197,112,773

                       3,760,000,000

 

تاریخ فروش اسناد مزایده :

از تاریخ درج آگهی (1399/10/13)  در سایت شرکت (idctender.kish.ir) تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1399/10/21

آخرین مهلت زمان تحویل اسناد مزایده :

از روز شنبه مورخ 1399/10/13 تا پایان وقت اداری ساعت 16:00 روز سه شنبه مورخ1399/10/23

محل های فروش اسناد مزایده و تحویل پاکات:

-دفتر مرکزی: جزیره کیش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع پارس- بلوک 1 دبیرخانه شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش-تلفن 20-44425018-076

-دفتر تهران: بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک)- نبش خیابان کیش- ساختمان منطقه آزاد کیش- شماره 45 -     طبقه اول تلفن: 88880260- 88771903 -28429-021

-سایت شرکت سرمایه گذاری وتوسعه کیش/ بخش مناقصات و مزایده ها / idctender.kish.ir   (صرفاً فروش)

مبلغ فروش اسناد مزایده:

4.000.000 ریال وجه نقد که می بایست به حساب شماره 1-7199999-10 به شماره شبا IR400700001000227199999001 نزد بانک رسالت به نام شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش واریز گردد.

*مبلغ خرید اسناد در سایت شرکت 2.000.000 ریال می باشد.

نوع سپرده شرکت در مزایده:

 می بایست به یکی از سه روش ذیل ارائه شود :

-واریز نقدی به شماره حساب  1-7199999-10 به شماره شبا IR400700001000227199999001 نزد بانک رسالت به نام شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش و ارائه فیش بانکی مربوطه

-ارائه ضمانتنامه بانکی بدون هرگونه قید و شرط به نام مزایده گزار مطابق ضوابط مندرج در اسناد مزایده

-چک بانکی تضمینی در وجه شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش

شرایط موضوع مزایده:

پرداخت مبالغ پیشنهادی بصورت 50 درصد نقد، 40 درصد طی اقساط یکساله بدون کارمزد، 5 درصد زمان تحویل و  5 درصد زمان انتقال سند مالکیت .

به کلیه واحدهای موضوع مزایده یک پارکینگ اختصاص می یابد.

در صورت درخواست بیش از یک واحد لازم است به ازاء هر واحد بصورت مجزا اسناد مزایده خریداری گردد. لذا بدیهی است هر پیشنهاد برای هر یک از ردیف های موضوع مزایده می بایست در پاکات خریداری شده بصورت مجزا تکمیل و ارائه گردد.

برنده مزایده می بایست مبلغ پیش پرداخت را صرفا" بصورت واریز نقدی در وجه شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش پرداخت نماید.

سایر شرایط

هزینه درج هر نوبت آگهی وکارشناسی به نسبت مساحت هر طبقه به عهده برنده مزایده می‌باشد.

شرکت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مزایده آزاد است.

به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

با عنایت به تجدید مزایده حداقل تعداد پیشنهادات واصله در مرحله بازگشایی در مرحله بازگشایی پاکات "الف"، ب" و "ج" یک پیشنهاد می باشد و  پاکات مذکور ، در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1399/10/24در جلسه کمیسیون معاملات در مرکزهمایش های بین المللی کیش بازگشایی خواهند شد. حضور متقاضیان یا نماینده تام الاختیار پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی در صورت ارائه معرفی­نامه کتبی، مجاز می­­باشد.

 مزایده گزار در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مخیر خواهد بود و ارائه اسناد مزایده هیچگونه حقی برای پیشنهاددهندگان ایجاد نخواهد کرد.

سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده درج گردیده است. جهت مشاهده وضعیت پروژه کلیک کنید

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با  شماره  تلفن 20- 44425018-076 داخلی 116 تماس بگیرید

درباره ما

شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش، بعنوان یکی از شرکت های تابعه سازمان منطقه آزاد کیش، به منظور رشد و توسعه اقتصادی این جزیره زیبا از طریق ترویج و تسهیل سرمایه گذاری، ارائه خدمات کسب و کار مؤثر به فعالین اقتصادی و حمایت از حقوق ذینفعان ایجاد گردیده است**

تماس با ما

دفتر مرکزی:جزیره کیش-میدان خلیج فارس بلوار ایران–مجتمع اداری پارس-بلوک 1 الی 3

تلفن: 20-44425018- 076
فکس : 44423480-076