تجدید مزایده پیش فروش واحد مسکونی رویای کیش 117-2

مزایده عمومی - یک مرحله ای
وضعیت: برگزار شد

پیش فروش 43 واحد مسکونی در پروژه مسکونی رویای کیش واقع در جزیره زیبای کیش از محل پروژه های مشارکتی

 • کد فراخوان: 117/م/ع/99/2
 • قیمت اسناد(ریال): 2000000
 • نوع انتشار: معاملات عمده
 • تاریخ درج آگهی: 1399/10/15
 • نام روزنامه منتشر کننده: اقتصاد کیش، دنیای اقتصاد، اخبار کیش، ایران
 • تاریخ شروع فروش اسناد: 1399/10/15
 • تاریخ پایان فروش اسناد: 1399/10/23
 • مهلت ارسال پیشنهاد: 1399/10/27
 • تاریخ بازگشایی پاکات: 1399/10/29
محل دریافت اسناد:

- دفتر مرکزی: جزیره کیش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع پارس- بلوک 1 – دبیرخانه شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش- تلفن 20- 44425018-076 - دفتر تهران: بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک)- نبش خیابان کیش- ساختمان منطقه آزاد کیش- شماره 45 - طبقه اول تلفن: 88880260- 88771903 -28429-021 - سایت شرکت سرمایه گذاری وتوسعه کیش/ بخش مناقصات و مزایده ها / idctender.kish.ir (صرفاً فروش)

شرح فراخوان:

(( آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای))

 شماره 117/م/ع/99/2

 • مزایده گزار : شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش
 • موضوع مزایده : پیش فروش 43 واحد مسکونی در پروژه مسکونی رویای کیش واقع در جزیره زیبای کیش از محل پروژه های مشارکتی
 • مبلغ برآورد اولیه و تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مطابق جداول به شرح ذیل:

برج شماره 5 پروژه مسکونی رویای کیش

طبقه

شماره
واحد

 مساحت مفید
 (مترمربع)

 مساحت بالکن
(مترمربع)

 کل مساحت
قابل محاسبه

 قیمت هر متر مربع
ریال

 قیمت کل
ریال

 مبلغ سپرده شرکت در مزایده

1

1

142.08

28.64

162.13

300,686,600

48,749,717,085

2,438,000,000

2

80.75

-

80.75

295,803,300

23,886,116,475

1,195,000,000

3

72.46

-

72.46

297,050,100

21,524,250,246

1,077,000,000

4

99.69

-

99.69

299,232,000

29,830,438,080

1,492,000,000

5

97.96

-

97.96

287,075,700

28,121,935,572

1,407,000,000

6

70.17

-

70.17

284,686,000

19,976,416,620

999,000,000

7

82.10

-

82.10

286,140,600

23,492,143,260

1,175,000,000

8

84.16

6.30

88.57

288,114,700

25,518,318,979

1,276,000,000

3

3

80.44

6.48

84.98

304,738,700

25,895,475,771

1,295,000,000

4

141.00

5.48

144.84

302,037,300

43,745,874,383

2,188,000,000

5

107.87

5.65

111.83

294,348,700

32,915,543,378

1,646,000,000

6

80.99

6.73

85.70

291,647,300

24,994,465,257

1,250,000,000

7

84.67

7.56

89.96

294,244,800

26,470,850,698

1,324,000,000

8

84.16

6.30

88.57

297,777,400

26,374,144,318

1,319,000,000

5

1

143.37

27.35

162.52

335,804,800

54,573,317,072

2,729,000,000

4

141.00

5.48

144.84

326,349,900

47,267,214,116

2,364,000,000

5

107.87

5.65

111.83

318,037,900

35,564,588,168

1,779,000,000

6

80.99

6.73

85.70

315,232,600

27,015,749,053

1,351,000,000

7

84.67

7.56

89.96

317,934,000

28,601,978,508

1,431,000,000

7

5

107.87

5.65

111.83

337,051,600

37,690,795,170

1,885,000,000

6

80.99

6.73

85.70

334,038,500

28,627,433,489

1,432,000,000

7

84.67

7.56

89.96

336,947,700

30,312,488,987

1,516,000,000

8

84.16

6.30

88.57

340,999,800

30,202,352,286

1,511,000,000

9

5

107.87

5.65

111.83

354,091,200

39,596,248,440

1,980,000,000

6

80.99

6.73

85.70

350,974,200

30,078,839,914

1,504,000,000

7

84.67

7.56

89.96

353,987,300

31,845,405,483

1,593,000,000

11

4

141.00

5.48

144.84

379,027,200

54,896,783,539

2,745,000,000

5

107.87

5.65

111.83

369,364,500

41,304,185,213

2,066,000,000

6

80.99

6.73

85.70

365,935,800

31,361,063,996

1,569,000,000

7

84.67

7.56

89.96

369,260,600

33,219,422,097

1,661,000,000

13

1

143.37

27.35

162.52

403,859,300

65,633,194,140

3,282,000,000

4

141.00

5.48

144.84

392,638,100

56,868,131,852

2,844,000,000

5

107.87

5.65

111.83

382,663,700

42,791,368,253

2,140,000,000

6

80.99

6.73

85.70

379,131,100

32,491,914,401

1,625,000,000

7

84.67

7.56

89.96

382,559,800

34,415,844,728

1,721,000,000

15

4

141.00

5.48

144.84

404,274,900

58,553,559,416

2,928,000,000

5

107.87

5.65

111.83

393,988,800

44,057,797,560

2,203,000,000

6

80.99

6.73

85.70

390,456,200

33,462,486,796

1,674,000,000

7

84.67

7.56

89.96

393,884,900

35,434,673,374

1,772,000,000

8

84.16

6.30

88.57

398,560,400

35,300,494,628

1,766,000,000

17

3

258.68

36.09

283.94

371,858,100

105,586,504,488

5,280,000,000

 

برج شماره 4 پروژه مسکونی رویای کیش

 

 

طبقه

شماره

 واحد

مساحت

 مفید

( مترمربع)

مساحت

بالکن

( مترمربع )

کل مساحت

قابل محاسبه

قیمت

مترمربع

قیمت کل

مبلغ سپرده

شرکت در مزایده

13

5

107.87

5.65

111.825

382.663.700

42.791.368.253

2.140.000.000

15

6

80.99

6.73

85.701

390.456.200

33.462.486.796

1.674.000.000

 

 

تاریخ فروش اسناد مزایده :

از تاریخ درج آگهی (1399/10/15)  در سایت شرکت (idctender.kish.ir) تا پایان وقت اداری  روز سه شنبه مورخ1399/10/23)حتی ایام تعطیل و جمعه ها)

آخرین مهلت زمان تحویل اسناد مزایده :

از روزدوشنبه مورخ 1399/10/15 تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1399/10/27


محل های فروش اسناد مزایده و تحویل پاکات:

دفتر مرکزی: جزیره کیش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع پارس- بلوک 1 دبیرخانه شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش-  تلفن 20- 44425018-076

دفتر تهران: بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک)- نبش خیابان کیش- ساختمان منطقه آزاد کیش- شماره 45 -  طبقه اول تلفن: 88880260- 88771903 -28429-021

سایت شرکت سرمایه گذاری وتوسعه کیش/ بخش مناقصات و مزایده ها / idctender.kish.ir   (صرفاً فروش)

مبلغ فروش اسناد مزایده:

 4.000.000 ریال وجه نقد که می بایست به حساب شماره 1-7199999-10 به شماره شبا IR400700001000227199999001 نزد بانک رسالت به نام شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش واریز گردد..

مبلغ خرید اسناد در سایت شرکت 2.000.000 ریال می باشد.


نوع سپرده شرکت در مزایده

که می بایست به یکی از سه روش ذیل ارائه شود :

-واریز نقدی به شماره حساب  1-7199999-10 به شماره شبا IR400700001000227199999001 نزد بانک رسالت به نام شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش و ارائه فیش بانکی مربوطه

-ارائه ضمانتنامه بانکی بدون هرگونه قید و شرط به نام مزایده گزار مطابق ضوابط مندرج در اسناد مزایده

-چک بانکی تضمینی در وجه شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش

شرایط موضوع مزایده:

پرداخت مبالغ پیشنهادی بصورت 50 درصد نقد، 40 درصد طی اقساط یکساله بدون کارمزد، 5 درصد زمان تحویل و  5 درصد زمان انتقال سند مالکیت .

به کلیه واحدهای موضوع مزایده یک پارکینگ اختصاص می یابد.

در صورت درخواست بیش از یک واحد لازم است به ازاء هر واحد  بصورت مجزا اسناد مزایده خریداری گردد. لذا بدیهی است هر پیشنهاد برای هر یک از ردیف های موضوع مزایده می بایست در پاکات خریداری شده بصورت مجزا تکمیل و ارائه گردد.

برنده مزایده می بایست مبلغ پیش پرداخت را صرفا" بصورت واریز نقدی در وجه شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش پرداخت نماید.


سایر شرایط

هزینه درج هر نوبت آگهی وکارشناسی به نسبت مساحت هر واحد به عهده برنده مزایده می‌باشد.

شرکت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مزایده آزاد است.

به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده  نخواهد شد.

به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

با عنایت به تجدید مزایده حداقل تعداد پیشنهادات واصله در مرحله بازگشایی در مرحله بازگشایی پاکات "الف"، ب" و "ج" یک پیشنهاد می باشد و  پاکات مذکور ، در ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1399/10/29 در جلسه کمیسیون معاملات در مرکزهمایش های بین المللی کیش بازگشایی خواهند شد. حضور متقاضیان یا نماینده تام الاختیار پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی در صورت ارائه معرفی­نامه کتبی، مجاز می­­باشد.

مزایده گزار در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مخیر خواهد بود و ارائه اسناد مزایده هیچگونه حقی برای پیشنهاددهندگان ایجاد نخواهد کرد.


سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده درج گردیده است. جهت مشاهده وضعیت پروژه کلیک کنید.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با  شماره  تلفن 20- 44425018-076 داخلی 116 تماس بگیرید.

درباره ما

شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش، بعنوان یکی از شرکت های تابعه سازمان منطقه آزاد کیش، به منظور رشد و توسعه اقتصادی این جزیره زیبا از طریق ترویج و تسهیل سرمایه گذاری، ارائه خدمات کسب و کار مؤثر به فعالین اقتصادی و حمایت از حقوق ذینفعان ایجاد گردیده است*

تماس با ما

دفتر مرکزی: جزیره کیش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران –مجتمع اداری پارس - بلوک 1 الی 3

44425018-20 (076)
44423480 (076)