مزایده عمومی یک مرحله ای-پیش فروش واحد مسکونی 117

مزایده عمومی - یک مرحله ای
وضعیت: برگزار شد

پیش فروش 69 واحد مسکونی در پروژه مسکونی رویای کیش واقع در جزیره زیبای کیش از محل پروژه های مشارکتی

 • کد فراخوان: 117/م/ع/99
 • قیمت اسناد(ریال): 2000000
 • نوع انتشار: معاملات عمده
 • تاریخ درج آگهی: 1399/9/23
 • نام روزنامه منتشر کننده: دنیای اقتصاد - اخبار کیش
 • تاریخ شروع فروش اسناد: 1399/9/23
 • تاریخ پایان فروش اسناد: 1399/10/2
 • مهلت ارسال پیشنهاد: 1399/10/6
 • تاریخ بازگشایی پاکات: 1399/10/7
محل دریافت اسناد:

░▒ دفتر مرکزی: جزیره کیش - میدان خلیج فارس - بلوار ایران - مجتمع پارس - بلوک ۱ – دبیرخانه شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش- تلفن ۲۰- ۴۴۴۲۵۰۱۸-۰۷۶ ░▒ دفتر تهران: بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک)- نبش خیابان کیش- ساختمان منطقه آزاد کیش- شماره ۴۵ - طبقه اول تلفن: ۸۸۸۸۰۲۶۰- ۸۸۷۷۱۹۰۳ -۲۸۴۲۹-۰۲۱ ░▒ سایت شرکت سرمایه گذاری وتوسعه کیش/ بخش مناقصات و مزایده ها / (صرفاً فروش)

شرح فراخوان:

 • مبلغ برآورد اولیه و تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مطابق جداول به شرح ذیل:

برج شماره 5 پروژه مسکونی رویای کیش

ردیف

طبقه

شماره  واحد

مساحت مفید 

(مترمربع)

مساحت بالکن

(مترمربع)

کل مساحت  قابل محاسبه

قیمت مترمربع

قیمت کل

مبلغ سپرده شرکت در مزایده

1

1

1

142.08

28.64

162.128

  300,686,600

    48,749,717,085

2.438.000.000

2

2

80.75

0.00

80.75

  295,803,300

    23,886,116,475

1.195.000.000

3

3

72.46

0.00

72.46

  297,050,100

    21,524,250,246

1.077.000.000

4

4

99.69

0.00

99.69

  299,232,000

    29,830,438,080

1.492.000.000

5

5

97.96

0.00

97.96

  287,075,700

    28,121,935,572

1.407.000.000

6

6

70.17

0.00

70.17

  284,686,000

    19,976,416,620

999.000.000

7

7

82.10

0.00

82.1

  286,140,600

    23,492,143,260

1.175.000.000

8

8

84.16

6.30

88.57

  288,114,700

    25,518,318,979

1.276.000.000

9

3

1

142.12

28.6

162.14

  310,661,000

    50,370,574,540

2.519.000.000

10

2

53.86

7.64

59.208

  308,583,000

    18,270,582,264

914.000.000

11

3

80.44

6.48

84.976

  304,738,700

    25,895,475,771

1.295.000.000

12

4

141.00

5.48

144.836

  302,037,300

    43,745,874,383

2.188.000.000

13

5

107.87

5.65

111.825

  294,348,700

    32,915,543,378

1.646.000.000

14

6

80.99

6.73

85.701

  291,647,300

    24,994,465,257

1.250.000.000

15

7

84.67

7.56

89.962

  294,244,800

    26,470,850,698

1.324.000.000

16

8

84.16

6.30

88.57

  297,777,400

    26,374,144,318

1.319.000.000

17

5

1

143.37

27.35

162.515

  335,804,800

    54,573,317,072

2.729000.000

18

2

53.86

7.64

59.208

  333,519,000

    19,746,992,952

988.000.000

19

3

80.44

6.48

84.976

  329,363,000

    27,987,950,288

1.400.000.000

20

4

141.00

5.48

144.836

  326,349,900

    47,267,214,116

2.364.000.000

21

5

107.87

5.65

111.825

  318,037,900

    35,564,588,168

1.779.000.000

22

6

80.99

6.73

85.701

  315,232,600

    27,015,749,053

1.351.000.000

23

7

84.67

7.56

89.962

  317,934,000

    28,601,978,508

1.431.000.000

24

8

84.16

6.30

88.57

  321,778,300

    28,499,904,031

1.425.000.000

25

7

1

143.37

27.35

162.515

  355,753,600

    57,815,296,304

2.891.000.000

26

2

53.86

7.64

59.208

  353,363,900

    20,921,969,791

1.047.000.000

27

3

80.44

6.48

84.976

  349,000,100

    29,656,632,498

1.483.000.000

28

4

141

5.48

144.836

  345,883,100

    50,096,324,672

2.505.000.000

29

5

107.87

5.65

111.825

  337,051,600

    37,690,795,170

1.885.000.000

30

6

80.99

6.73

85.701

  334,038,500

    28,627,433,489

1.432.000.000

31

7

84.67

7.56

89.962

  336,947,700

    30,312,488,987

1.516.000.000

32

8

84.16

6.30

88.57

  340,999,800

    30,202,352,286

1.511.000.000

33

9

1

143.37

27.35

162.515

  373,832,200

    60,753,339,983

3.038.000.000

34

2

53.86

7.64

59.208

  371,338,600

    21,986,215,829

1.100.000.000

35

3

80.44

6.48

84.976

   366,663,100

    31,157,563,586

1.558.000.000

36

4

141

5.48

144.836

  363,442,200

    52,639,514,479

2.632.000.000

37

5

107.87

5.65

111.825

  354,091,200

    39,596,248,440

1.980.000.000

38

6

80.99

6.73

85.701

  350,974,200

    30,078,839,914

1.504.000.000

39

7

84.67

7.56

89.962

  353,987,300

    31,845,405,483

1.593.000.000

40

8

84.16

6.30

88.57

  358,247,200

    31,729,954,504

1.587.000.000

41

11

1

143.37

27.35

162.515

  389,832,800

    63,353,677,492

3.168.000.000

42

2

53.86

7.64

59.208

  387,235,300

    22,927,427,642

1.147.000.000

43

3

80.44

6.48

84.976

  382,455,900

    32,499,572,558

1.625.000.000

44

4

141

5.48

144.836

  379,027,200

    54,896,783,539

2.745.000.000

45

5

107.87

5.65

111.825

  369,364,500

    41,304,185,213

2.066.000.000

46

6

80.99

6.73

85.701

  365,935,800

    31,361,063,996

1.569.000.000

47

7

84.67

7.56

89.962

  369,260,600

    33,219,422,097

1.661.000.000

48

8

84.16

6.30

88.57

  373,624,400

    33,091,913,108

1.655.000.000

49

13

1

143.37

27.35

162.515

  403,859,300

    65,633,194,140

3.282.000.000

50

2

53.86

7.64

59.208

  401,157,900

    23,751,756,943

1.188.000.000

51

3

80.44

6.48

84.976

  396,170,700

    33,665,001,403

1.684.000.000

52

4

141

5.48

144.836

  392,638,100

    56,868,131,852

2.844.000.000

53

5

107.87

5.65

111.825

  382,663,700

    42,791,368,253

2.140.000.000

54

6

80.99

6.73

85.701

  379,131,100

    32,491,914,401

1.625.000.000

55

7

84.67

7.56

89.962

  382,559,800

    34,415,844,728

1.721.000.000

56

8

84.16

6.30

88.57

  387,027,500

    34,279,025,675

1.714.000.000

57

15

1

143.37

27.35

162.515

  415,911,700

    67,591,889,926

3.380.000.000

58

2

53.86

7.64

59.208

  413,106,400

    24,459,203,731

1.223.000.000

59

3

80.44

6.48

84.976

  408,015,300

    34,671,508,133

1.734.000.000

60

4

141

5.48

144.836

  404,274,900

    58,553,559,416

2.928.000.000

61

5

107.87

5.65

111.825

  393,988,800

    44,057,797,560

2.203.000.000

62

6

80.99

6.73

85.701

  390,456,200

    33,462,486,796

1.674.000.000

63

7

84.67

7.56

89.962

  393,884,900

    35,434,673,374

1.772.000.000

64

8

84.16

6.30

88.57

  398,560,400

    35,300,494,628

1.766.000.000

65

17

1

229.35

23.47

245.779

  413,625,900

   101,660,560,076

5.084.000.000

66

2

260.73

35.88

285.846

  379,546,700

  108,491,906,008

5.425.000.000

67

3

258.68

36.09

283.943

  371,858,100

  105,586,504,488

5.280.000.000

 

برج شماره 4 پروژه مسکونی رویای کیش

ردیف

طبقه

شماره

 واحد

مساحت

 مفید

( مترمربع)

مساحت

بالکن

( مترمربع )

کل مساحت

قابل محاسبه

قیمت

مترمربع

قیمت کل

مبلغ سپرده

شرکت در مزایده

68

13

5

107.87

5.65

111.825

382.663.700

42.791.368.253

2.140.000.000

69

15

6

80.99

6.73

85.701

390.456.200

33.462.486.796

1.674.000.000

 
 • تاریخ فروش اسناد مزایده : از تاریخ درج آگهی (1399/09/23)  در سایت شرکت (idctender.kish.ir) تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1399/10/02
 • آخرین مهلت زمان تحویل اسناد مزایده : از روزیکشنبه مورخ 1399/09/23 تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1399/10/06
 • محل های فروش اسناد مزایده و تحویل پاکات:
 • دفتر مرکزی: جزیره کیش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع پارس- بلوک 1 – دبیرخانه شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش- تلفن 20- 44425018-076
 • دفتر تهران: بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک)- نبش خیابان کیش- ساختمان منطقه آزاد کیش- شماره 45 - طبقه اول تلفن: 88880260- 88771903 -28429-021
 • سایت شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش / بخش مناقصات و مزایده ها / idctender.kish.ir (صرفاً فروش)
 • مبلغ فروش اسناد مزایده: 4.000.000 ریال وجه نقد که می بایست به حساب شماره 1-852-7170-822-4110 به شماره شبا IR470630411082207170852001 نزد بانک انصار و حساب شماره 700833464590 به شماره شبا IR840610000000700833464590 نزد بانک شهر به نام شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش واریز گردد . مبلغ خرید اسناد در سایت شرکت 2.000.000 ریال می باشد.
 • نوع سپرده شرکت در مزایده که می بایست به یکی از سه روش ذیل ارائه شود :
 • واریز نقدی به شماره حساب مندرج در آگهی و ارائه فیش بانکی مربوطه
 • ارائه ضمانتنامه بانکی بدون هرگونه قید و شرط به نام مزایده گزار مطابق ضوابط مندرج در اسناد مزایده
 • چک بانکی تضمینی در وجه شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش
 • شرایط موضوع مزایده:
 • پرداخت مبالغ پیشنهادی بصورت 50 درصد نقد، 40 درصد طی اقساط یکساله بدون کارمزد، 5 درصد زمان تحویل و  5 درصد زمان انتقال سند مالکیت .
 • به کلیه واحدهای موضوع مزایده یک پارکینگ اختصاص می یابد.
 • در صورت درخواست بیش از یک واحد لازم است به ازاء هر واحد  بصورت مجزا اسناد مزایده خریداری گردد. لذا بدیهی است هر پیشنهاد برای هر یک از ردیف های موضوع مزایده می بایست در پاکات خریداری شده بصورت مجزا تکمیل و ارائه گردد.
 • برنده مزایده می بایست مبلغ پیش پرداخت را صرفاً بصورت واریز نقدی در وجه شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش پرداخت نماید.
 • سایر شرایط
 • هزینه درج هر نوبت آگهی وکارشناسی به نسبت مساحت هر طبقه به عهده برنده مزایده می‌باشد.
 • شرکت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مزایده آزاد است.
 • به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • حداقل تعداد پیشنهاددهندگان جهت بازگشایی پاکات "الف"و "ب" سه پیشنهاد و پاکت "ج" دو پیشنهاد می باشد و پاکات مذکور، در ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1399/10/07 در جلسه کمیسیون معاملات در مرکزهمایش های بین المللی کیش بازگشایی خواهند شد. حضور متقاضیان یا نماینده تام الاختیار پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی در صورت ارائه معرفی­نامه کتبی، مجاز می­­باشد.
 • مزایده گزار در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مخیر خواهد بود و ارائه اسناد مزایده هیچگونه حقی برای پیشنهاددهندگان ایجاد نخواهد کرد.
 • سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده درج گردیده است.
 • جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 44423580-076  و شماره 44425018-076 الی 20 داخلی 144 تماس یا به سایت idc.kish.ir مراجعه فرمایید.
 • برای مشاهده اطلاعات پروژه اینجا کلیک کنید.

درباره ما

شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش، بعنوان یکی از شرکت های تابعه سازمان منطقه آزاد کیش، به منظور رشد و توسعه اقتصادی این جزیره زیبا از طریق ترویج و تسهیل سرمایه گذاری، ارائه خدمات کسب و کار مؤثر به فعالین اقتصادی و حمایت از حقوق ذینفعان ایجاد گردیده است*

تماس با ما

دفتر مرکزی: جزیره کیش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران –مجتمع اداری پارس - بلوک 1 الی 3

44425018-20 (076)
44423480 (076)