اهداف راه اندازی سامانه

 • شفاف سازي و اطلاع رساني بهنگام معاملات
 • رقابت آزاد و رعايت اصل برابري حقوق شرکت کنندگان
 • ايفاي بهنگام و كامل تعهدهاي طرف هاي مناقصه و مزایده.

جزئیات فراخوان


نتیجه فراخوان

mailاتمام فروش اسناد

کد فراخوان2/98/1/008
آخرین بروزرسانی19 فروردین 1399
تعداد نمایش730
موضوعواگذاری قطعی 6 باب غرفه تجاری ( کاربری فعلی انبار) واقع در بازار پردیس دو ، 5 باب غرفه تجاری واقع در بازار ونوس و یک باب غرفه خدماتی واقع در فاز C شهرک میرمهنا واقع در جزیره زیبای کیش
واحد برگزار کنندهمعاونت سرمایه گذاری
نوع انتشار معاملات عمده
نوع فراخوان مزایده عمومی
نوع برگزارییک مرحله ای
واحد پولی برآورد مالیریال
برآورد مالی0
نام روزنامه منتشرکننده آگهیاقتصاد کیش - ایران - اطلاعات
تاریخ درج آگهی 28 اسفند 1398
تاریخ بازگشایی پاکات19 فروردین 1399
تاریخ شروع فروش اسناد 28 اسفند 1398
تاریخ اتمام فروش اسناد17 فروردین 1399
مهلت ارسال پیشنهاد18 فروردین 1399
تاریخ اعتبار پیشنهاد18 تیر 1399
محل دریافت اسناد- دفتر مرکزی: جزيره كيش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع پارس- بلوک 1 – دبيرخانه شركت سرمایه گذاری و توسعه كيش- تلفن 20- 44425018-076 - دفتر تهران: بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک)- نبش خیابان کیش- ساختمان منطقه آزاد کیش- شماره 45 - طبقه اول تلفن: 88880260- 88771903 -28429-021 - سایت شرکت سرمایه گذاری وتوسعه کیشIDC.KISH.IR (مناقصه ها و مزایده ها)( idctender.kish.ir) (صرفاً فروش)
توضیحات

(( آگهي تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای))

 شماره:2/98/1/008

 • مزایده گزار : شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش
 • موضوع مزایده : واگذاری قطعی 6 باب غرفه تجاری ( کاربری فعلی انبار) واقع در بازار پردیس دو ، 5 باب غرفه تجاری واقع در بازار ونوس و یک باب غرفه خدماتی واقع در فاز C شهرک میرمهنا واقع در جزیره زیبای کیش
 • مبلغ برآورد اولیه و تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار و شرایط پرداخت هر غرفه مطابق جداول به شرح ذیل:

ردیف

شماره

غرفه

طبقه

موقعیت

کاربری

طبق سند

کاربری

 فعلی

مساحت 

مترمربع

جمع کل

(ریال)

مبلغ سپرده شرکت در مزایده ریال

شرایط پرداخت

پیش پرداخت

 ( درصد )

اقساط

( ماه )

کارمزد

( درصد )

همزمان با

انتقال سند

 ( درصد )

1

34

همکف

بازار پردیس 2

تجاری

انبار

4

1.700.000.000

85.000.000

50

24

18

5

2

126

اول

بازار پردیس 2

تجاری

انبار

8/90

3.593.375.000

179.668.750

50

24

18

5

3

130

اول

بازار پردیس 2

تجاری

انبار

9/58

3.867.925.000

193.396.250

50

24

18

5

4

220

دوم

بازار پردیس 2

تجاری

انبار

5/28

2.692.800.000

134.640.000

50

24

18

5

5

238

سوم

بازار پردیس 2

تجاری

اداری

18/84

3.202.800.000

160.140.000

50

24

18

5

6

240

سوم

بازار پردیس 2

تجاری

خدماتی

63/18

9.666.540.000

483.327.000

50

24

18

5

 

ردیف

شماره غرفه

طبقه

موقعیت

کاربری

مساحت

( مترمربع )

مبلغ پایه

مزایده

مبلغ سپرده شرکت

 در مزایده ( ریال )

شرایط پرداخت

پیش پرداخت

 ( درصد )

اقساط

( ماه )

کارمزد

( درصد )

همزمان با

انتقال سند

 ( درصد )

1

NW116

اول

بازار ونوس

تجاری

72

12.710.000.000

635.500.000

40

24

18

5

2

NW117

اول

بازار ونوس

تجاری

62

11.270.000.000

563.500.000

40

24

18

5

3

NW118

اول

بازار ونوس

تجاری

62

11.270.000.000

563.500.000

40

24

18

5

4

NW119

اول

بازار ونوس

تجاری

72

12.560.000.000

628.000.000

40

24

18

5

5

NW120

اول

بازار ونوس

تجاری

72

12.560.000.000

628.000.000

40

24

18

5

 

ردیف

شماره غرفه

موقعیت

کاربری

مساحت  عرصه

( مترمربع )

مساحت اعیان

( مترمربع )

مبلغ پایه

مزایده

مبلغ سپرده

 شرکت در مزایده

( ریال )

شرایط پرداخت

پیش پرداخت

 ( درصد )

اقساط

( ماه )

کارمزد

( درصد )

همزمان با

انتقال سند

 ( درصد )

1

C10

فاز C میرمهنا

خدماتی

60

138

11.000.000.000

550.000.000

40

24

18

5

 • تاریخ فروش اسناد مزایده : از تاریخ درج آگهی اول تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1399/01/17  ( به استثناء ایام تعطیل )
 • آخرین مهلت زمان تحویل اسناد مزایده : از تاریخ درج آگهی فروش اسناد تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1399/01/18 ( به استثناء ایام تعطیل)
 • محل های فروش اسناد مزایده و تحویل پاکات:
 • دفتر مرکزی: جزيره كيش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع پارس- بلوک 1 – دبيرخانه شركت سرمایه گذاری و توسعه كيش- تلفن 20- 44425018-076
 • دفتر تهران: بزرگراه آفریقا- بالاتر از چهارراه شهید حقانی (جهان کودک)- نبش خیابان کیش- ساختمان منطقه آزاد کیش- شماره 45 -  طبقه اول تلفن: 88880260- 88771903 -28429-021
 • سایت شرکت سرمایه گذاری وتوسعه کیشIDC.KISH.IR (مناقصه ها و مزایده ها)( idctender.kish.ir) (صرفاً فروش)
 • مبلغ خرید اسناد مزایده: 2.000.000 ریال وجه نقد که می بایست به حساب شماره 101154750 نزد بانک تجارت شعبه مرکزی جزیره کیش به نام شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش واریز گردد و مبلغ خرید اسناد در سایت شرکت 1.500.000 ریال می باشد.
 • نوع سپرده شرکت در مزایده :
 • که می بایست به یکی از سه روش ذیل ارائه شود :
 •  واریز نقدی به شماره حساب مندرج در آگهی و ارائه فیش بانکی مربوطه
 • ارائه ضمانتنامه بانکی بدون هرگونه قيد و شرط به نام مزایده گزار مطابق ضوابط مندرج در اسناد مزایده
 •  چک بانکی تضمینی در وجه شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش
 • شرایط مزایده:
 • هزینه درج هر نوبت آگهی وکارشناسی به نسبت مساحت غرفه به عهده برنده مزایده می‌باشد.
 • در صورت درخواست بیش از یک غرفه لازم است به ازاء هر غرفه بصورت مجزا اسناد مزایده خریداری گردد. لذا بدیهی است هر پیشنهاد برای هر یک از ردیف های موضوع مزایده می بایست در پاکات خریداری شده بصورت مجزا تکمیل و ارائه گردد.
 • شرکت کلیه اشخاص حقيقي و حقوقی در مزایده آزاد است.
 • به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • با عنایت به تجدید مزایده حداقل تعداد پیشنهاددهندگان در مرحله بازگشایی پاکات "الف" ، "ب" و "ج" یک  پیشنهاد می باشد و پاکات مذکور، در ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 1399/01/19 در جلسه کمیسیون معاملات در مرکزهمایش های بین المللی کیش بازگشایی خواهند شد. حضور متقاضیان یا نماینده تام الاختیار پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی در صورت ارائه معرفی­نامه کتبی، مجاز می­­باشد.
 • مزایده گزار در رد يا قبول هر يک از پیشنهادات مخير خواهد بود و ارائه اسناد مزایده هيچگونه حقی برای پیشنهاددهندگان ايجاد نخواهد کرد.
 • ساير اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده درج گرديده است.
 • جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 44425017-076دبیرخانه کمیسیون معاملات تماس يا به سايت idc.kish.ir مراجعه فرماييد .

 

قیمت اسناد0 ریال

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن